Master in Verpleegkunde en Vroedkunde

Inhoud

De Master in de verpleegkunde en de vroedkunde biedt een academische bovenbouw voor professionele bachelors in de verpleegkunde en in de vroedkunde. In de master staat het opleiden tot grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken centraal, waarbij het onbekende veeleer een uitdaging dan een bedreiging vormt. Zelfstudie is een belangrijk onderdeel van de opleiding. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces, dat gefaciliteerd wordt door de docent.

De opleiding tracht o.m. de volgende doelen te verwezenlijken:

 • bijdragen tot de ontwikkeling van de verplegingswetenschap en de vroedkundige wetenschap;
 • vormen van verpleegkundige en vroedkundige leidinggevenden met een academisch denk­- en werkniveau;
 • ontwikkelen van de deskundigheid om evidence based practice in de gezondheidszorg te realiseren;
 • vormen van universitair gediplomeerden voor het onderwijs aan professionele bachelorstudenten verpleegkunde en vroedkunde en voor het secundair onderwijs;
 • bijdragen tot het ontwikkelen van wetenschappelijk onderzoek.

Opbouw

De opleiding bestaat uit een schakelprogramma en een masterjaar. In het schakelprogramma worden studenten vertrouwd gemaakt met denken en werken op universitair niveau en met aanverwante weten­schappen van belang voor het vervolg van de opleiding en hun latere beroepsuitoefening. In het masterjaar worden de verworven kennis, vaardigheden en inzichten uit het schakelprogramma aangewend om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen. 


Om maximaal aan te sluiten op de vooropleiding en op de persoonlijke interesses van de studenten wordt geopteerd voor het systeem van majors, waardoor op specifieke domeinen dieper kan worden ingegaan. Bij het begin van de opleiding wordt aan studenten gevraagd te kiezen uit drie mogelijke majors:

 • verpleegkunde
 • psychiatrische en geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde (GGZ)
 • vroedkunde

Welke major een student kiest, staat los van de vooropleiding van de student. Verwacht kan worden dat studenten meestal op basis van hun vooropleiding zullen kiezen voor een aansluitend major. De mogelijkheid wordt echter voorzien dat studenten op basis van werkervaring, persoonlijke interesse of toekomstperspectieven kunnen kiezen voor een ander traject dan datgene wat het meest logisch lijkt aan te sluiten op haar/zijn vooropleiding. Aan de hand van keuzevakken kan een major ook verder uitgediept worden. 

Het onderwijs bestaat uit een variatie van hoorcolleges, interac­tieve discussiecolleges, werkcolleges, afstandsleren en e­-learning. De didactische werkvormen zijn gericht op zelfverantwoordelijk omgaan met competentieontwikkeling en levenslang leren. De opleiding stimuleert het verwerven van werk­- en leerervaringen in een internationale context. Hiervoor biedt dit vak de mogelijkheid om studenten te laten deelnemen aan onderwijsactiviteiten die ingepland zijn in het faculteitsbrede vak ‘Internationalisation@home’.

Arbeidsmarkt

De Master in de verpleegkunde en de vroedkunde is een univer­sitair opgeleid persoon die inzicht heeft in en wetenschappelijk onderzoek kan verrichten op het terrein van de verpleegkunde en de vroedkunde. Je bezit daarenboven competenties om inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te vertalen naar innovatieve toepassingen voor de zorg en deze op een effectieve en efficiënte manier te implementeren in alle zorgsettings.


De opleiding wil mensen vormen die verschillende beroepswegen uit kunnen, variërend van onderzoeker tot:

 • klinisch specialist 
 • case­manager
 • hoofdverpleegkundige/hoofdvroedvrouw
 • staffunctionaris
 • zorgcoördinator
 • lid van het middenkader
 • directie van een departement Verpleegkunde en vroedkunde binnen de gezondheidssector
 • lesgever in het hoger onderwijs en het secundair onderwijs

Waarom deze opleiding volgen? 

Klik hier voor getuigenissen van oud-studenten: