Missie en Visie

Missie

Via formele en informele contacten, nationaal en internationaal, wakkeren wij de samenhorigheid aan onder afgestudeerde Masters in de Verpleegkunde en de Vroedkunde. Binnen een cultuur van duurzame ontwikkeling en innoverend engagement brengt onze Alumniwerking creatieve en dynamische professionals samen om partnerschappen te vormen waarbij de profilering van de verpleegkundige en de vroedkundige identiteit centraal staat.

 

Visie

Onze visie wordt omschreven door volgende kernwoorden:

Aanwakkeren van samenhorigheid

Binnen onze Alumniwerking is een sfeer van samenhorigheid een essentieel aspect. Door wederzijds respect, betrokkenheid en collegialiteit te bevorderen willen wij een band creëren tussen de alumnileden. Door de organisatie van ondersteunende initiatieven en een positief klimaat nodigen wij onze leden uit tot het smeden van vriendschappen die onze toekomstige loopbanen en projecten ondersteunen.

Formele en informele contacten

De Alumniwerking faciliteert formele en informele contactmomenten als bouwstenen om de samenhorigheid aan te wakkeren. Deze contactmomenten zijn facilitatoren voor de verschillende pijlers waarvoor de Alumniwerking staat: duurzame ontwikkeling, innoverend engagement, professionele creativiteit, professionele identiteit en partnerschappen.

Vooropstellen van duurzame ontwikkeling

Als Alumniwerking willen wij alumni de mogelijkheid bieden om zich levenslang te ontwikkelen. Een belangrijke bouwsteen hiervoor is de integratie van professionele en wetenschappelijke kennis. Daarenboven vinden wij aandacht voor patiëntenparticipatie essentieel om te komen tot een duurzame ontwikkeling.

Ruimte maken voor innoverend engagement

Onze Alumniwerking wil een vernieuwend en vooruitstrevend voorbeeld zijn binnen de alumniverenigingen zowel op nationaal als internationaal vlak. Daarom wensen wij van onze leden het engagement om het verpleegkundig en vroedkundig beroep een warm hart toe te dragen zodat deze een duidelijkere sociale en maatschappelijke betekenis krijgen.

Benutten van professionele creativiteit

Wij willen alumni een plaats bieden om hun creativiteit en professionalisering kenbaar te maken. Daarnaast willen wij creativiteit putten uit samenwerkingsverbanden met andere alumniverenigingen over de grenzen van onze faculteit heen. Deze creativiteit komt tot uiting door de diversiteit en het innovatieve karakter van de gekozen formats en thema’s

Aangaan en versterken van partnerschappen

De Alumniwerking faciliteert partnerschappen tussen de alumni onderling, tussen de alumni en de opleiding en tussen alumni en stakeholders in het zorg- en onderzoekslandschap. Via deze partnerschappen benutten wij opportuniteiten om te komen tot maatschappelijke profilering van de verpleegkunde en de vroedkunde.

Profileren van de professionele identiteit

Als Alumniwerking leggen wij de focus op de verdere ontwikkeling, verruiming en vernieuwing van de verpleegkundige en de vroedkundige identiteit binnen de gezondheidszorg. Eventueel aanwezige stigmatiserende patronen over onze beroepsgroepen proberen wij om te buigen door een positieve profilering van de verpleegkunde en de vroedkunde.