Programma

Stuctuur

De opleiding bestaat uit een schakelprogramma (60 studiepunten) en een masterjaar (60 studiepunten). In het schakelprogramma worden studenten vertrouwd gemaakt met denken op universitair niveau. In het masterjaar worden de inzichten uit het schakelprogramma toegepast om inhoudelijke competenties op masterniveau te ontwikkelen. Naast het volgen van een reeks gemeenschappelijke vakken krijgen studenten de mogelijkheid om te kiezen uit drie afstudeerrichtingen:

Verpleegkundig specialst

Eén van de belangrijke evoluties van de voorbije 20 jaar is de toenemende ontwikkeling van ‘Advanced Practice Nursing’ of de verpleegkundig specialist. Wetenschappelijk onderzoek en diverse beleidsrapporten tonen op overtuigende wijze de meerwaarde van verpleegkundig specialisten in de zorg aan. Een verpleegkundig specialist  is een universitair opgeleide verpleegkundige met een expertfunctie in een specialisatiedomein. Deze afstudeerrichting laat studenten toe zich verder te specialiseren in klinische, diagnostische en therapeutische vaardigheden in een specialisatiedomein met interdisciplinaire praktijkvoering. Studenten krijgen in deze afstudeerrichting de keuze om zich te verdiepen in de algemene gezondheidszorg of de geestelijke gezondheidszorg:

  • Algemene gezondheidzorg: De student verwerft basiskennis en vaardigheden om in het domein van de algemene gezondheidszorg niet-complexe medische handelingen (zoals integraal assessment, klinisch onderzoek, stellen van een differentiële diagnose, therapie- en zorgplanning) in een interprofessioneel samenwerkingsverband uit te voeren.
  • Geestelijke gezondheidzorg: De student verwerft meer  gevorderde competenties in de  geestelijke gezondheidzorg verpleegkunde en basiskennis en vaardigheden om bij GGZ-patiënten medisch-psychiatrische handelingen (zoals integraal assessment, klinisch onderzoek, stellen van een differentiële diagnose, therapie- en zorgplanning)   en therapeutische handelingen uit te voeren in een interprofessioneel samenwerkingsverband.

Tijdens een stage krijgt de student de mogelijkheid om de rol van verpleegkundig specialist in en vanuit de praktijk te verkennen.

Onderzoeker in zorg en gezondheid

Vanuit het eigen wetenschapsdomein vervullen masters in de verpleegkunde en de vroedkunde een actieve rol in het verzamelen, kritisch evalueren, synthetiseren, ontwikkelen en presenteren van wetenschappelijke inzichten. Met de inzichten kunnen ze actief meewerken aan het innoveren en optimaliseren  van de zorg. Deze afstudeerrichting leidt studenten op tot verpleegkundigen en vroedvrouwen die competent zijn in het opzetten en kritisch beoordelen van wetenschappelijk onderzoek en in het vergroten van de evidence-based praktijkvoering. De afstudeerrichting biedt de studenten verdiepende en verbredende kennis aan van o.a. onderzoeksmethodologie, analysetechnieken, projectwerk en wetenschappelijke communicatietechnieken.

IMPLEMENTATIEDESKUNDIGE IN ZORG 

Masters in de verpleegkunde en de vroedkunde geven leiding aan professionals en vertrekken hiervoor vanuit verplegingswetenschappelijke en vroedkundige theoretische kaders en een beargumenteerde visie op zorg. Waardevolle nieuwe inzichten, technologieën, evidence based programma's of 'best practices' vinden vaak niet of erg laat hun weg naar de praktijk. Als implementatiedeskundige neemt de student actief de rol op van change agent. De student ontwikkelt en evalueert implementatietrajecten en implementeert innovaties die de kwaliteit van zorg verbeteren.

Algemeen

De student kiest een afstudeerrichting op basis van persoonlijke interesse of toekomstperspectieven. Het onderwijs bestaat uit een variatie van (online) hoorcolleges, interactieve discussiecolleges, werkcolleges, afstandsleren, e-learning en stage. De student is verantwoordelijk voor het eigen leerproces en wordt hierbij begeleid door lesgevers. De didactische werkvormen zijn gericht op het zelfverantwoordelijk omgaan met competentieontwikkeling en levenslang leren. De opleiding hecht veel belang aan het verwerven van leerervaringen in een internationale context. Engelstalig leermateriaal en internationale wetenschappelijke artikels worden frequent gebruikt en het bijwonen van lezingen door internationale gastdocenten en het actief deelnemen aan internationale congressen worden gestimuleerd. De opleiding heeft samenwerkingsakkoorden met universiteiten in en buiten Europa waardoor het volgen van bepaalde vakken en het uitvoeren van onderzoek (masterproef) in het buitenland zeker tot de mogelijkheden kan behoren.

Programma 

Het opleidingsprogramma vindt u hier: