Onderzoek

Het UCVV is een dynamisch onderzoekscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, valideren en valoriseren van wetenschappelijke kennis, die leidt tot een meer verantwoorde, evidence based en doelmatige zorg en zorgorganisatie. Hierbij wordt ook gefocust op de vertaling en implementatie van complexe interventies in de praktijk. Door partnerschap en samenwerking met het brede werkveld beoogt het UCVV het ondersteunen van de onderzoekscompetenties van professionals in het werkveld. Het onderzoek wordt gegroepeerd in zes onderzoeksdomeinen: oncologische zorg, vroedkundige zorg, onderwijs en vorming, geestelijke gezondheidszorg, huidzorg, en voedingszorg.  In deze onderzoeksdomeinen wordt ingezet op zelfmanagement, patiëntenparticipatie, zorgrelatie- en organisatie, interventie- ontwikkeling en implementatie, Advanced Practice Nursing en familiezorg.

 

Onderzoek aan het UCVV

Het UCVV gebruikt vernieuwende onderzoeksmethoden (kwantitatief, kwalitatief, mixed- methods) en werkt samen met overheden, andere  kennisinstellingen,  gezondheidszorgorganisaties en industrie uit binnen- en buitenland voor de realisatie van deze opdracht.