Geestelijke gezondheidszorg

De toegevoegde waarde van patiëntdeskundigheid voor de verpleegkundige praktijk.

Doelstelling: Ervaringsdeskundigen leveren een steeds belangrijker wordende bijdrage aan de gezondheids- en welzijnszorg. Ervaringsdeskundigen benutten hun eigen doorwerkte ervaring met o.a. opname, zorg, behandeling, ontslag, ziekte en herstel om gevarieerde rollen op te nemen binnen de zorg.
Op vandaag ontbreekt het echter nog aan een empirisch onderbouwde theorie die verheldert vanaf wanneer ervaringsdeskundigheid en bij uitbreiding patiëntdeskundigheid een meerwaarde biedt in de dagelijkse klinische praktijk. Er is nog onvoldoende zicht op de dynamieken die een rol spelen in het valoriseren en het devalueren van patiëntdeskundigheid. Ook het concept zelf dient nog specifieker omschreven te worden.
Met deze onderzoekslijn willen we inzicht krijgen in wat betekenis-gevende dynamieken en processen zijn die patiëntdeskundigheid tot een complementaire kennisbron maken binnen de dagelijkse klinische verpleegkundige praktijk.

Promotoren:
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Ann Van Hecke

Mandaathouder: Bart Debyser

Periode: 2015 – 2019

_____________________________________________________________

Patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen in de geestelijke gezondheidszorg.

Doelstelling: In het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er onvoldoende kennis voorhanden op vlak van patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen. Dit doctoraatsonderzoek stelt bijgevolg het doel om hier verandering in te brengen. In een eerste fase wordt een vragenlijst ontwikkeld en gevalideerd. De PaPaT-vragenlijst meet de algemene perceptie bij (toekomstige) hulpverleners en patiënten over bovenstaand thema en wordt in het voorjaar van 2019 verspreid. In een tweede fase meten we de effecten van patiëntenparticipatie tijdens multidisciplinaire teambesprekingen op een aantal variabelen zoals bijvoorbeeld therapietrouw, eigen-effectiviteit, gevoel van betrokkenheid, enzovoort. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar wat het voor een patiënt betekent als hij deelneemt aan een multidisciplinaire teambespreking.  

Promotoren:
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Eva Dierckx (Vrije Universiteit Brussel)
Prof. dr. Ann Van Hecke

Mandaathouder: Kevin Berben

Periode: 2017 – 2021

_____________________________________________________________

De rol en bijdrage van verpleegkundigen in de interdisciplinaire geestelijke gezondheidszorg aan mensen die kampen met suïcidale ideatie.

Doelstelling: Er is onvoldoende kennis voorhanden om de verpleegkundige zorg aan mensen die kampen met suïcidale ideatie te onderbouwen en te monitoren. Dit doctoraatsonderzoek stelt bijgevolg het doel om een wetenschappelijk gefundeerd theoretisch model te ontwikkelen gegrond in de perspectieven van verpleegkundigen en patiënten betreffende de rol van verpleegkundigen. Op basis van deze theoretische inzichten zal een set van verpleegkundige indicatoren worden ontwikkeld. Na het doorlopen van een grondig valideringsproces zullen deze indicatoren worden geïmplementeerd in de praktijk.

Promotoren:
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Dimitri Beeckman

Mandaathouder: Joeri Vandewalle

Periode: 2016 – 2020

Financiering: Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)