Oncologische zorg

CONTACT: COllaborative Network to Take responsibility for Oral AntiCancer Therapy

De laatste jaren ziet men een stijgende trend in het gebruik van orale antikanker geneesmiddelen. Deze therapie betekent een grotere verantwoordelijkheid voor de patiënt: hij/zij staat zelf in voor het correct gebruik van zijn medicatie thuis, voor het herkennen en aanpakken van nevenwerkingen, voor de inpassing van de medicatie in het dagelijkse leven…

De CONTACT-studie heeft tot doel een zorgpad uit te bouwen voor patiënten die behandeld worden met orale antikanker geneesmiddelen in zes Vlaamse ziekenhuizen en de impact ervan na te gaan op patiënt- en zorgverlener-gerelateerde uitkomsten. De bedoeling is dat dit zorgpad zorgt voor een adequater zelfmanagement bij de patiënt, een kwaliteitsvolle farmacotherapie, een betere communicatie tussen de verschillende betrokken zorgverleners binnen het ziekenhuis en ten slotte voor een betere verankering van de eerste lijn in het multidisciplinair team. Op niveau van de zorgverlener beoogt het zorgpad de eigen-effectiviteit en competenties rond counseling te verbeteren.

Promotor:
Prof. Dr. Apr. Veerle Foulon (KU Leuven, Klinische Farmacologie en Farmacotherapie)

Co-promotor: Prof. dr. Ann Van Hecke  (UGent, Universitair Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde)

Projectmedewerkers: Msc Elsie Decoene (verpleegkundig consulten, UZ Gent) en Apr. Sandra Decoster (onderzoeksmedewerker Klinsiche Farmacologie en Farmacotherapie, KU Leuven)

Projectperiode: 2015 - 2018

Financiering: Kom Op Tegen Kanker

____________________________________________________________

(P)Revalidatieprogramma voor patiënten met blaaskanker

Doelstellingen: Voor patiënten met een chronische aandoening zoals kanker betekent effectieve, hoogwaardige zorg meer dan alleen diagnose en behandeling van kanker. De gezondheidszorg moet rekening houden met de ondersteunende zorgnoden (bvb. nood aan meer informatie, psychologische begeleiding,...) en de levenskwaliteit van de patiënt. Uit onderzoek is gebleken dat de levenskwaliteit van kankerpatiënten kan verhoogd worden door ondersteunende zorg onder de vorm van fysieke activiteit en psychosociale ondersteuning. Ondanks de slechte prognose van blaaskankerpatiënten en de enorme impact van een radicale cystectomie (RC) op de levenskwaliteit van de patiënt, zijn onderzoek en vernieuwende initiatieven bij blaaskankerpatiënten rond dit thema beperkt. Daarom willen wij een oncologisch pre- en revalidatieprogramma voor patiënten met blaaskanker die radicale chirurgie ondergaan ontwikkelen, implementeren en evalueren. Dit doel willen we bereiken aan de hand van verschillende stappen gedefinieerd in de aanpak van ‘Intervention Mapping’. In stap 1 worden de noden en de levenskwaliteit van de patiënten in kaart gebracht. Dit wordt gedaan aan de hand van literatuuronderzoek en een prospectieve observationele studie met vragenlijsten. In een tweede stap gaan we de determinanten van fysieke activiteit en het gebruik van psychosociale diensten identificeren aan de hand van individuele kwalitatieve interviews. Na de eerste twee stappen zal er een interventie ontwikkeld worden gebaseerd op verschillende gedragsveranderingstechnieken en -theorieën, waarna deze
geëvalueerd zal worden aan de hand van een piloottest.

Promotoren:
Prof. Dr. Valérie Fonteyne
Prof. Dr. Ann Van Hecke
Prof. Dr. Sofie Verhaeghe

Projectmedewerker: Elke Rammant

Projectperiode: 2017 - 2020

Financiering: project met de steun van Kom Op Tegen Kanker

_____________________________________________________________

Ondersteuning van patiënten met kanker en zijn omgeving door telecounseling en telemonitoring: de digi-onco-poli (DOP)

Doelstelling: De doelstelling van het DOP project is (1) de ontwikkeling, (2) de implementatie en (3) de evaluatie van een digitaal oncologisch platform in het UZ Gent voor de ondersteuning van patiënten met kanker en zijn naasten. Via dit platform zal educatie op maat van de patiënt, betere monitoring van klinische parameters en toxiciteiten t.g.v. de antitumorale behandeling en psychosociale risicofactoren en optimalisatie van de communicatie tussen zorgverleners onderling en patiënten worden beoogd. De ontwikkeling van dit platform gebeurt in ‘co-design’ met patiënten met kanker en zijn naasten, hulpverleners intra- en extramuraal, technologieontwikkelaars en ziekenhuizen die lid zijn van VZW CoZo Vlaanderen.

Promotor: Prof. dr. Ann Van Hecke (Klik hier om contact op te nemen) 

Projectperiode: 2014 - 2017

Partners: Oncologisch Centrum, Universitair Ziekenhuis Gent

Financiering: Stichting tegen kanker 

Het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent en VZW CoZo Vlaanderen won de Agoria eHealth award voor het beste innovatieproject op het gebied van diensten voor de patiënt (patient care), responsabilisering van de patiënt (patient empowerment) of ondersteuning van de medische praktijk.

_____________________________________________________________

De noden en ondersteuningsbehoeften van de patiënt en de mantelzorger(s) in de begeleiding van het laag anterior resectie syndroom (LARS).

Doelstellingen: Een grote vooruitgang in de behandeling van het colorectaal carcinoom (CRC) zijn de sfinctersparende ingrepen. Hierbij wordt een blijvend stoma vermeden maar ondervinden veel patiënten na de wegname van hun tijdelijke stoma een aantal stoelgangproblemen zoals fecale incontinentie, frequent defaeceren, urgency, moeilijkheden om de darm te ledigen. Deze symptomen kunnen gedefinieerd worden als het laag anterior resectie syndroom (LARS) en komen voor bij 60-90% van de patiënten. Dit onderzoek focust op de noden en ondersteuningsbehoeften van deze patiënten en hun mantelzorger in de begeleiding van het LARS. Het onderzoek bestaat uit twee luiken: een kwantitatief luik met focus op kwaliteit van leven op langere termijn en een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de noden, behoeften en zorg en de begeleiding van patiënten met het LARS en hun mantelzorger. Dit onderzoek wordt in acht ziekenhuis uitgevoerd (UZ Gent, ASZ Aalst, UZ Brussel, AZ Sint Jan, AZ Delta, ZOL Genk, Jessa Ziekenhuis en AZ Sint Lucas Gent)

Promotoren:
Prof. Dr. Yves Van Nieuwenhove
Prof. dr. Ann Van Hecke
Prof. Dr. Piet Pattyn

Medewerker: Eva Pape

Projectperiode: 2017 - 2019

Financiering: project met de steun van Kom Op Tegen Kanker