Vroedkundige zorg

Parenting stress bij moeders van eenlingen en tweelingen tot één jaar postpartum.

Doelstelling: Parenting stress, oftewel stress gerelateerd aan het ouderschap, kan negatieve effecten teweegbrengen bij zowel de moeder, de partner en het kind. Sommige ouders hebben een groter risico op het ontwikkelen van parenting stress, waaronder moeders van tweelingen. De mate van sociale steun en co-parenting worden beschouwd als twee belangrijke copingstrategieën met als doel de mate van parenting stress en de geassocieerde negatieve effecten te reduceren. Een eerste doelstelling van deze studie is nagaan of er verschillen zijn in de mate van parenting stress, de mate van co-parenting en de mate van sociale steun tussen moeders van eenlingen en tweelingen. Een tweede doelstelling is het identificeren van risicofactoren geassocieerd met hogere parenting stress-levels.

Medewerker: Marjon De Roose

_____________________________________________________________

Onderzoek naar de kennis, attitude en praktijkervaring bij Vlaamse vroedvrouwen omtrent miskraam.

Doelstelling: Miskraam of spontane abortus is een veel voorkomend obstetrisch probleem met een incidentie die varieert tussen 10 en 25% van alle zwangerschappen. Een miskraam wordt beschouwd als een significante verlieservaring en kan een negatieve impact hebben op de gezondheid en het psychologisch welbevinden van de vrouw en haar partner. Verschillende internationale organisaties benadrukken de belangrijke rol van de vroedvrouw in de begeleiding van koppels met een miskraam. De vroedvrouw wordt dus verondersteld over voldoende kennis en vaardigheden te beschikken om de begeleiding van koppels met een miskraam op zich te nemen. Echter, studies die de kennis, vaardigheden en praktijkervaring van vroedvrouwen in kaart brengen, ontbreken. Dit kwantitatief descriptief onderzoek heeft drie doelstellingen: (1) het in kaart brengen van de kennis van Vlaamse vroedvrouwen omtrent de definitie, etiologie, behandeling, complicaties, en de Belgische wetgeving; (2) het verkennen van de attitude van Vlaamse vroedvrouwen omtrent hun rol en specifieke taken in de zorg voor koppels met een miskraam; en (3) nagaan in welke mate Vlaamse vroedvrouwen in aanraking komen met koppels met een miskraam (praktijkervaring).  

Medewerker: Marjon De Roose

_____________________________________________________________

Advanced Midwifery Practice. De vroedvrouw op het kruispunt van gevorderde praktijkvoering, onderzoek en innovatie.

Doelstelling: Advanced Practice Nursing (APN) wordt gedefinieerd als een niveau van verpleegkunde dat gebruik maakt van verlengde en verbrede vaardigheden, ervaring en kennis voor de beoordeling, planning, implementatie, diagnose en evaluatie van vereiste zorg. APN omvat een verscheidenheid aan rollen waarin verpleegkundigen functioneren op een gevorderd niveau in de praktijk. In vergelijking met APN is 'Advanced Practice Midwifery' (APM) in beperktere mate bestudeerd. Ondanks de uitbouw van APM-functies is er gebrek aan duidelijke definities over APM. Toenemende evidentie over het effect van 'advanced midwifery practitioners' (AMP'ers) toont aan dat dergelijke functies potentieel een grote meerwaarde in de gezondheidszorg kunnen betekenen. Dit onderzoek heeft tot doel de situatie m.b.t. APM in Vlaanderen en internationaal te verhelderen, voorwaarden voor implementatie in kaart te brengen en APM-specifieke outcomes voor de evaluatie van zorgverlening door AMP'ers te ontwikkelen.

Promotoren: 

Prof. dr. Ann Van Hecke (klik hier om contact op te nemen)
Prof. dr. Dimitri Beeckman (klik hier om contact op te nemen)

Medewerker: Régine Goemaes

Projectperiode: 2014-2020

Financiering: Universiteit Gent

_____________________________________________________________

Preconceptiezorg in Vlaanderen

Doelstelling: Preconceptiezorg heeft als doel om de gezondheid van de vrouw te optimaliseren in de periode rond de conceptie. Dit onderzoek focust zich op het promoten van preconceptiezorg in Vlaanderen. Een eerste doelstelling is het in kaart brengen van determinanten en praktijkvoering met betrekking tot preconceptie zorg bij zowel vrouwen als eerstelijnszorgverleners. Op basis van deze resultaten zal een interventie worden ontwikkeld. Een tweede doelstelling is het in kaart brengen van de incidentie, factoren en outcome van ongeplande zwangerschappen. 

Promotoren: 

Prof. dr. Sofie Verhaeghe (Klik hier om contact op te nemen)
Prof. dr. Dimitri Beeckman (Klik hier om contact op te nemen)

Medewerker: Joline Goossens

Projectperiode: 2013 – 2017

Financiering:  Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)