Zorgrelatie en -organisatie

Onderzoek naar de brede implementatie van lean management binnen de gezondheidszorg.

Doelstelling: In deze onderzoekslijn wordt nagegaan of Vlaamse gezondheidsorganisaties klaar zijn om te evolueren naar een Lean Thinking cultuur. Er wordt gefocust op de voorwaarden om te kunnen spreken van een Lean-organisatie. Op basis daarvan wordt een tool ontwikkeld die organisaties in staat stelt hun ‘Lean-maturiteit’ te bepalen.

Promotoren:
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Ann Van Hecke

Medewerker: Alain Antierens

_____________________________________________________________

De rol van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners in het proces van klinische besluitvorming bij ouderen in de eerstelijnszorg.

Doelstelling: Familie en mantelzorgers van ouderen in de eerstelijnszorg hebben een belangrijke rol in het tijdig herkennen van signalen en symptomen bij achteruitgang van de gezondheidstoestand van de oudere. Omwille van hun langdurige relatie en voortdurende interactie met de oudere beschikken zij over heel wat klinische en contextuele informatie. Deze informatie ondersteunt zorgverleners in hun proces van klinische besluitvorming en in hun beslissing om professionele of gespecialiseerde hulp in te roepen. Het vroegtijdig herkennen van de achteruitgang van de gezondheidstoestand van ouderen en een effectieve communicatie hierover met professionele zorgverleners is nodig om de gezondheid van de oudere te behouden en bijwerkingen te vermijden.
Deze studie richt zich op het vroegtijdig opsporen en herkennen van symptomen bij ouderen in de eerstelijnszorg, ondersteund door de kennis en ervaring van familie en mantelzorgers.

Promotoren:
Prof. dr. Dimitri Beeckman
Prof. dr. Sofie Verhaeghe

Medewerker: Katrin Gillis

Projectperiode: 2017 -

Financiering: Universiteit Gent

_____________________________________________________________

Grensoverschrijdend gedrag in de gezondheidszorg: inzicht in de beleving, ontstaansmechanismen en implicaties voor de verpleegkundige praktijk

Doelstelling: Binnen de verpleegkundige praktijk werd agressie vooral onderzocht in de ouderenzorg of op spoed- en psychiatrische afdelingen. Voor algemene ziekenhuisafdelingen is er weinig literatuur over de dynamiek en het circulaire karakter van de zorgrelatie tussen verpleegkundigen en patiënten waarbinnen grensoverschrijdend gedrag (GOG) kan ontstaan. Deze studie richt zich op het verwerven van inzicht in ontstaansmechanismen en betekenisverlening van GOG in deze zorgrelatie en beoogt interventie- en implementatieonderzoek ter ondersteuning van de zorgverlening. De multicentrische studie omvat vijf luiken: (1) verkennend literatuuronderzoek i.f.v. een brede beschrijving van GOG; (2) een kwantitatief registratieonderzoek als indicatie voor de frequentie, vorm en ervaren ernst bij GOG; (3) kwalitatief theorievormend onderzoek naar ontstaansmechanismen en onderliggende processen bij GOG in de zorgrelatie; (4) interventie-ontwikkeling ter ondersteuning van de zorgverlening en (5) praktijkonderzoek i.f.v. de implementatie van deze ontwikkelde interventies.

Promotoren:
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Ann Van Hecke

Medewerker: Tina Vandecasteele

Projectperiode: 2011-2017

Partner: Katholieke Hogeschool VIVES - Studiegebied Gezondheidszorg campus Roeselare

Financiering: Universiteit Gent en Katholieke Hogeschool VIVES

_____________________________________________________________

Wetenschappelijke ondersteuning en evaluatie van de pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken in België

Doelstelling: In het kader van het plan “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid” (Integreo) kregen 20 proefprojecten de kans geïntegreerde zorg voor chronisch zieken te ontwikkelen in een locoregionaal gebied van ongeveer 100 tot 1 500 000 inwoners. Het FAITH.be-consortium (Federated consortium for Appraisal of Integrated care Teams in Health in Belgium); bestaande uit UAntwerpen, UGent, KULeuven, VUB, ULg en UCL (coördinator van het consortium), staat in voor (1) de uitkomstevaluatie (gebaseerd op de Triple Aim, billijkheid en jobtevredenheid) om de algehele effectiviteit van geïntegreerde zorgprogramma's vanuit verschillende perspectieven (de patiënten, de aanbieders, de overheid, etc.) te evalueren; (2) een implementatie-analyse om te begrijpen waarom en hoe locoregionale projecten evolueren door de tijd heen; (3) de ondersteuning van de pilootprojecten bij hun zelfevaluatieproces.

Promotor UGent: Prof. Dr. Ann Van Hecke

Medewerker UGent: dr. Elien Colman

Projectperiode: 2016 - 2020

Partners: UAntwerpen, VUB, KULeuven, ULG, UCL

Financiering: RIZIV / FOD Volksgezondheid