top of page
Visie op onderwijs

Visie op onderwijs

In haar onderwijsopdracht streeft het UCVV naar het toekomstgericht opleiden van talentvolle en creatieve verpleegkundigen en vroedvrouwen die leiderschap kunnen opnemen in de zorg. Door de organisatie van de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde levert het UCVV een fundamentele bijdrage aan de kwaliteit van zorg en aan de academisering van de verpleegkunde en de vroedkunde. Het UCVV kiest ervoor om ook de geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde een specifieke plaats te geven in haar onderwijsprogramma. Partnerschap en samenwerking met het werkveld, andere kennisinstellingen en patiënten(organisaties) worden zichtbaar in de gedragenheid van haar opleidingsprogramma. Het leren in en uit de praktijk, het faciliteren van de combinatie werken en studeren, het ontwikkelen van een attitude van levenslang leren en het grensverleggend, methodisch en probleemoplossend denken staan centraal in de opleiding.  Door het gebruik van innoverende onderwijs- en leermethoden beoogt het UCVV de vorming van zorgprofessionals die vanuit een interdisciplinaire focus de rol kunnen opnemen van creatieve kennisontwikkelaar, reflective practitioner, empowerend (klinisch) leider en implementatiedeskundige. De internationale dimensie van de opleiding wordt verstevigd door partnerschappen met zorg- en kennisinstellingen in Europa en daarbuiten.

Visie op onderzoek

Het UCVV is een dynamisch onderzoekscentrum dat zich richt op het ontwikkelen, valideren en valoriseren van wetenschappelijke kennis, die leidt tot een meer verantwoorde, evidence based en doelmatige zorg en zorgorganisatie. Hierbij wordt ook gefocust op de vertaling en implementatie van complexe interventies in de praktijk. Door partnerschap en samenwerking met het brede werkveld beoogt het UCVV het ondersteunen van de onderzoekscompetenties van professionals in het werkveld. Het onderzoek wordt gegroepeerd in 6 onderzoeksdomeinen: oncologische zorg, vroedkundige zorg, onderwijs en vorming, geestelijke gezondheidszorg, huidzorg, voedingszorg.  In deze onderzoeksdomeinen wordt ingezet op zelfmanagement, patiëntenparticipatie, zorgrelatie- en organisatie, interventie- ontwikkeling en implementatie, Advanced Practice Nursing en familiezorg. Het UCVV gebruikt vernieuwende onderzoeksmethoden (kwantitatief, kwalitatief, mixed- methods) en werkt samen met overheden, andere  kennisinstellingen,  gezondheidszorgorganisaties en industrie uit binnen- en buitenland voor de realisatie van deze opdracht. 

Visie op onderzoek

Visie op wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening

In haar wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverleningsopdracht streeft het UCVV naar een nationale en internationale verankering door het geven van lezingen, het participeren in wetenschappelijke commissies en raden, lidmaatschap van wetenschappelijke verenigingen, het optreden als reviewer en redactielid van internationale tijdschriften en het zetelen in beoordelingscommissies. Hierdoor werkt het UCVV mee aan beleidsvorming en praktijkontwikkeling. In het kader van levenslang leren voorziet het UCVV in een gericht navormingsbeleid. 

Visie op wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening
bottom of page